Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Cerová vrchovina
Kód územia:SKUEV1357
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:397,850 ha
Správca územia:Správa CHKO Cerová vrchovina
Katastrálne územia :Belina, Drňa, Hajnáčka, Šiatorská Bukovinka
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91M0 Panónsko-balkánske cerové lesy
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
9110 Kyslomilné bukové lesy
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
fúzač veľkýCerambyx cerdo
Hnedáčik osikovýHypodryas maturna
netopier obyčajnýMyotis myotis
Netopier veľkouchýMyotis bechsteinii
Netopier veľký alebo netopier blythovMyotis myotis
podkovár malýRhinolophus hipposideros
Roháč obyčajnýLucanus cervus
uchaňa čiernaBarbastella barbastellus


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR