Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Brezovské Karpaty
Kód územia:SKUEV1278
Kraj:Trnavský kraj
Rozloha:321,840 ha
Správca územia:Správa CHKO Malé Karpaty
Katastrálne územia :Dobrá Voda, Chtelnica
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
9150 Vápnomilné bukové lesy
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
fuzáč alpskýRosalia alpina
klinček včasný LumnitzerovDianthus lumnitzeri
kunka žltobrucháBombina variegata
ohniváčik veľkýLycaena dispar
poniklec veľkokvetýPulsatilla grandis


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR