Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Čilížské močiare
Kód územia:SKUEV1227
Kraj:Nitriansky kraj
Rozloha:338,236 ha
Správca územia:Správa CHKO Dunajské luhy
Katastrálne územia :Číčov, Čiližská Radvaň, Gabčíkovo, Ižop, Kľúčovec, Pataš, Veľký Meder
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Microtus oeconomus mehelyi
blatniak tmavýUmbra krameri
čík európskyMisgurnus fossilis
fúzač veľkýCerambyx cerdo
kunka červenobrucháBombina bombina
Lopatka dúhováRhodeus sericeus amarus
pižmovec hnedýOsmoderma eremita
Vydra riečna Lutra lutra


Navrhované menežmentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR