Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Číčovské luhy
Kód územia:SKUEV1182
Kraj:Nitriansky kraj
Rozloha:202,300 ha
Správca územia:Správa CHKO Dunajské luhy
Katastrálne územia :Číčov, Kľúčovec, Trávnik
Vyhlasovací predpis:Opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 29. novembra 2018 č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MŽP SR zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu v znení opatrenia č. 1/2017

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
3270 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Microtus oeconomus mehelyi
Romanogobio albipinnatus
blatniak tmavýUmbra krameri
Bobor vodnýCastor fiber
Boleň dravýAspius aspius
čík európskyMisgurnus fossilis
hrebenačka vysokáGymnocephalus baloni
kunka červenobrucháBombina bombina
Lopatka dúhováRhodeus sericeus amarus
pichliač úzkolistýCirsium brachycephalum
Plotica leskláRutilus pigus
Pĺž podunajskýCobitis taenia
pĺž zlatistýSabanejewia aurata
potápnik dvojčiarovýGraphoderus bilineatus
Vydra riečna Lutra lutra


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2020 Štátna ochrana prírody SR