Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Kotlina
Kód územia:SKUEV1173
Kraj:Bratislavský kraj
Rozloha:205,570 ha
Správca územia:Správa CHKO Záhorie
Katastrálne územia :Cerová-Lieskové, Hlboké, Šranek
Vyhlasovací predpiss:Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 4/2010 z 28. decembra 2010, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Kotlina

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
9190 Vlhké acidofilné brezové dúbravy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bobor vodnýCastor fiber
čík európskyMisgurnus fossilis
Drevník ryhovanýRhysodes sulcatus
fúzač veľkýCerambyx cerdo
ohniváčik veľkýLycaena dispar
pižmovec hnedýOsmoderma eremita
plocháč červenýCucujus cinnaberinus
Pĺž podunajskýCobitis taenia
Roháč obyčajnýLucanus cervus
uchaňa čiernaBarbastella barbastellus


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2020 Štátna ochrana prírody SR