Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Modransko-tŕňanské pustáky
Kód územia:SKUEV0967
Kraj:Bratislavský kraj
Rozloha:352,510 ha
Správca územia:Správa CHKO Malé Karpaty
Katastrálne územia :Malé Tŕnie, Modra, Pezinok, Veľké Tŕnie
Vyhlasovací predpis:Opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra 2017 č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MŽP SR zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy
9110 Kyslomilné bukové lesy
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
PásikavecCordulegaster heros
Pásikavec veľkýCordulegaster heros
poniklec veľkokvetýPulsatilla grandis
Roháč obyčajnýLucanus cervus


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2020 Štátna ochrana prírody SR