Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Hornádske meandre
Kód územia:SKUEV0944
Kraj:Košický kraj
Rozloha:198,330 ha
Správca územia:RSOPK Prešov
Katastrálne územia :Čaňa, Gyňov, Kechnec, Milhosť, Seňa, Trstené pri Hornáde, Ždaňa
Vyhlasovací predpis:Opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra 2017 č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MŽP SR zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
3270 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Romanogobio albipinnatus
Romanogobio uranoscopus
Hrúz kesslerovRomanogobio kesslerii
kunka červenobrucháBombina bombina
kunka žltobrucháBombina variegata
Lopatka dúhováRhodeus sericeus amarus
Mrena karpatskáBarbus meridionalis
Pĺž podunajskýCobitis taenia
pĺž zlatistýSabanejewia aurata


Navrhované menežmentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2020 Štátna ochrana prírody SR