Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Šimonka
Kód územia:SKUEV0932
Kraj:Prešovský kraj
Rozloha:2977,511 ha
Správca územia:RSOPK Prešov
Katastrálne územia :Hermanovce nad Topľou, Pavlovce, Petrovce, Rudlov, Zámutov, Zlatá Baňa
Vyhlasovací predpis:Opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra 2017 č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MŽP SR zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
9140 Javorovo-bukové horské lesy
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
9110 Kyslomilné bukové lesy
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
8230 Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Canis lupus
Lynx lynx
Myotis bechsteinii
Myotis blythii
Myotis dasycneme
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Rhinolophus euryale
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Rosalia alpinaNavrhované menežmentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR