Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Lúčanská Fatra
Kód územia:SKUEV0930
Kraj:Žilinský kraj
Rozloha:1454,310 ha
Správca územia:Správa NP Veľká Fatra
Katastrálne územia :Kunerad, Martin, Poluvsie nad Rajčankou, Priekopa, Stráňavy, Stránske, Turie, Višňové, Vrútky
Vyhlasovací predpiss:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
4070 Kosodrevina
9140 Javorovo-bukové horské lesy
9110 Kyslomilné bukové lesy
9410 Horské smrekové lesy
4060 Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
91D0 Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
medveď hnedýUrsus arctos
rys ostrovidLynx lynx
zvonček hrubokoreňovýCampanula serrata


Navrhované menežmentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2020 Štátna ochrana prírody SR