Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Stredný tok Hornádu
Kód územia:SKUEV0928
Kraj:Košický kraj
Rozloha:295,840 ha
Správca územia:Správa NP Slovenský raj
Katastrálne územia :Chrasť nad Hornádom, Jamník, Kluknava, Kolinovce, Krompachy, Margecany, Markušovce, Matejovce nad Hornádom, Odorín, Olcnava, Richnava, Smižany, Spišská Nová Ves, Spišské Vlachy, Teplička, Vítkovce
Vyhlasovací predpiss:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
3270 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Eudontomyzon spp.
Hlaváč bieloplutvýCottus gobio
kunka žltobrucháBombina variegata
Mlok hrebenatýTriturus cristatus
Mrena karpatskáBarbus meridionalis
Vydra riečna Lutra lutra


Navrhované menežmentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2020 Štátna ochrana prírody SR