Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Volovské bučiny
Kód územia:SKUEV0918
Kraj:Košický kraj
Rozloha:61,023 ha
Správca územia:Správa NP Slovenský kras
Katastrálne územia :Rožňava
Vyhlasovací predpis:Opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra 2017 č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MŽP SR zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
9110 Kyslomilné bukové lesy
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
9140 Javorovo-bukové horské lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Rosalia alpinaNavrhované menežmentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR