Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Nitrické vrchy
Kód územia:SKUEV0883
Kraj:Trenčiansky kraj
Rozloha:1220,550 ha
Správca územia:Správa CHKO Ponitrie
Katastrálne územia :Bystričany, Dvorníky nad Nitricou, Chalmová, Malé Kršteňany, Skačany, Veľké Kršteňany, Vieska, Zemianske Kostoľany
Vyhlasovací predpiss:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
9150 Vápnomilné bukové lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
40A0 Xerotermné kroviny
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
jazýčkovec jadranskýHimantoglossum adriaticum
koník slovanskýStenobothrus eurasius
kunka žltobrucháBombina variegata
poniklec veľkokvetýPulsatilla grandis
Roháč obyčajnýLucanus cervus


Navrhované menežmentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2020 Štátna ochrana prírody SR