Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Šíp
Kód územia:SKUEV0663
Kraj:Žilinský kraj
Rozloha:1796,150 ha
Správca územia:Správa NP Malá Fatra
Katastrálne územia :Stankovany, Žaškov
Vyhlasovací predpis:Opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 29. novembra 2018 č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MŽP SR zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu v znení opatrenia č. 1/2017

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
9150 Vápnomilné bukové lesy
9110 Kyslomilné bukové lesy
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
7220 Penovcové prameniská
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
9140 Javorovo-bukové horské lesy
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
6170 Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty
91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
črievičník papučkovýCypripedium calceolus
fuzáč alpskýRosalia alpina
kunka žltobrucháBombina variegata
medveď hnedýUrsus arctos
netopier obyčajnýMyotis myotis
Netopier veľký alebo netopier blythovMyotis myotis
podkovár malýRhinolophus hipposideros
poniklec slovenskýPulsatilla slavica
rys ostrovidLynx lynx
uchaňa čiernaBarbastella barbastellus
Vlk dravýCanis lupus
Vydra riečna Lutra lutra


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2020 Štátna ochrana prírody SR