Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Pavúkov jarok
Kód územia:SKUEV0369
Kraj:Trenčiansky kraj
Rozloha:22,540 ha
Správca územia:Správa CHKO Biele Karpaty
Katastrálne územia :Stará Turá
Vyhlasovací predpiss:Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne č. 2/2009 zo 16. februára 2009, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Pavúkov jarok

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
kunka červenobrucháBombina bombina
Mlynárik východnýLeptidea morsei
modráčik bahniskovýMaculinea nausithous
modráčik krvavcovýMaculinea teleius
ohniváčik veľkýLycaena dispar
Spriadač kostihojovýCallimorpha quadripunctaria


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2020 Štátna ochrana prírody SR