Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Pieskovcové chrbty
Kód územia:SKUEV0362
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:98,670 ha
Správca územia:Správa CHKO Cerová vrchovina
Katastrálne územia :Drňa, Chrámec
Vyhlasovací predpiss:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty
40A0 Xerotermné kroviny
5130 Porasty borievky obyčajnej
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
ohniváčik veľkýLycaena dispar
poniklec veľkokvetýPulsatilla grandis
priadkovec trnkovýEriogaster catax
Roháč obyčajnýLucanus cervus


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2020 Štátna ochrana prírody SR