Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Soví hrad
Kód územia:SKUEV0358
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:41,655 ha
Správcovia :Správa CHKO Cerová vrchovina
     (na ploche 41,66 ha)
Katastrálne územia :Šurice
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Lucanus cervus
Lycaena dispar
Myotis myotis
Rhinolophus hipposideros
Spermophilus citellusNavrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR