Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Horný vrch
Kód územia:SKUEV0356
Kraj:Košický kraj
Rozloha:6027,690 ha
Správca územia:Správa NP Slovenský kras
Katastrálne územia :Bôrka, Dvorníky, Hačava, Háj, Hrhov, Jablonov nad Turňou, Kováčová, Lúčka, Medzev, Turňa nad Bodvou, Zádiel
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
40A0 Xerotermné kroviny
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty
9150 Vápnomilné bukové lesy
9110 Kyslomilné bukové lesy
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
bystruška potočnáCarabus variolosus
črievičník papučkovýCypripedium calceolus
fuzáč alpskýRosalia alpina
hadinec červenýEchium russicum
kosatec bezlistý uhorskýIris aphylla ssp. hungarica
kunka žltobrucháBombina variegata
Netopier brvitýMyotis emarginatus
netopier obyčajnýMyotis myotis
Netopier ostrouchýMyotis blythii
netopier pobrežnýMyotis dasycneme
netopier sťahovavýMiniopterus schreibersii
Netopier veľkouchýMyotis bechsteinii
Netopier veľký alebo netopier blythovMyotis blythii
Netopier veľký alebo netopier blythovMyotis myotis
peniažtek slovenskýThlaspi jankae
podkovár južnýRhinolophus euryale
podkovár malýRhinolophus hipposideros
podkovár veľkýRhinolophus ferrumequinum
poniklec otvorenýPulsatilla patens
poniklec veľkokvetýPulsatilla grandis
Roháč obyčajnýLucanus cervus
rumenica turnianskaOnosma tornensis
rys ostrovidLynx lynx
sadlerianka panónskaSadleriana pannonica
Spriadač kostihojovýCallimorpha quadripunctaria
syseľ pasienkovýSpermophilus citellus
uchaňa čiernaBarbastella barbastellus
Včelník rakúskyDracocephalum austriacum
Vlk dravýCanis lupus


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR