Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Veľké osturnianske jazero
Kód územia:SKUEV0334
Kraj:Prešovský kraj
Rozloha:45,516 ha
Správca územia:Správa PIENAP
Katastrálne územia :Osturňa
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bombina variegata
Castor fiber
Drepanocladus vernicosus
Leucorrhinia pectoralis
Triturus cristatus
Triturus montandoniNavrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR