Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Šranecké piesky
Kód územia:SKUEV0316
Kraj:Bratislavský kraj
Rozloha:272,135 ha
Správca územia:Správa CHKO Záhorie
Katastrálne územia :Šranek
Vyhlasovací predpis:Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 4/2012 z 26. októbra 2012, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Šranecké piesky

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
2340 Vnútrozemské panónske pieskové duny
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku
4030 Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách
6260 Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Cerambyx cerdo
Cucujus cinnaberinus
Lucanus cervus
Osmoderma eremitaNavrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR