Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Devínske jazero
Kód územia:SKUEV0313
Kraj:Bratislavský kraj
Rozloha:1264,066 ha
Správca územia:Správa CHKO Záhorie
Katastrálne územia :Bystrická hora, Mást III, Stupava, Vačková, Vysoká pri Morave, Záhorská Bystrica
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
6440 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bobor vodnýCastor fiber
Hlaváč bieloplutvýCottus gobio
Hrebenačka vysokáGymnocephalus baloni
Hrúz KesslerovGobio kessleri
Hrúz VladykovGobio albipinnatus
Hrúz vladykov(bieloplutvý)Gobio albipinnatus
Klinovka hadiaOphiogomphus cecilia
Kolok vretenovitýZingel streber
Korýtko riečneUnio crassus
Kunka červenobrucháBombina bombina
Lopatka dúhováRhodeus sericeus amarus
Mlok dunajskýTriturus dobrogicus
Modráčik bahniskovýMaculinea nausithous
Modráčik krvavcovýMaculinea teleius
Netopier obyčajnýMyotis myotis
Netopier veľký alebo netopier blythovMyotis myotis
Ohniváčik veľkýLycaena dispar
Plocháč červenýCucujus cinnaberinus
Pĺž podunajskýCobitis taenia
Vydra riečna Lutra lutra


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR