Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Choč
Kód územia:SKUEV0305
Kraj:Žilinský kraj
Rozloha:1597,980 ha
Správca územia:Správa TANAP
Katastrálne územia :Jasenová, Likavka, Lisková, Lúčky, Martinček, Turík, Valaská Dubová, Vyšný Kubín
Vyhlasovací predpiss:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty
4070 Kosodrevina
6520 Horské kosné lúky
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy
9410 Horské smrekové lesy
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
6170 Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty
5130 Porasty borievky obyčajnej
9140 Javorovo-bukové horské lesy
8120 Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
9150 Vápnomilné bukové lesy
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
črievičník papučkovýCypripedium calceolus
klinček lesklýDianthus nitidus
klincek lesklý pravýDianthus nitidus
kunka žltobrucháBombina variegata
medveď hnedýUrsus arctos
netopier obyčajnýMyotis myotis
Netopier veľký alebo netopier blythovMyotis myotis
podkovár malýRhinolophus hipposideros
poniklec slovenskýPulsatilla slavica
rys ostrovidLynx lynx
uchaňa čiernaBarbastella barbastellus
Vlk dravýCanis lupus
Vydra riečna Lutra lutra


Navrhované menežmentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2020 Štátna ochrana prírody SR