Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Brezinky
Kód územia:SKUEV0297
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:8,335 ha
Správca územia:Správa NAPANT
Katastrálne územia :Telgárt
Vyhlasovací predpis:Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 5/2007 z 19. apríla 2007, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Brezinky

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
4030 Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bombina variegata
Carabus variolosus
Lycaena disparNavrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR