Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Turková
Kód územia:SKUEV0296
Kraj:Žilinský kraj
Rozloha:403,060 ha
Správca územia:Správa NAPANT
Katastrálne územia :Východná
Vyhlasovací predpiss:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
9150 Vápnomilné bukové lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
črievičník papučkovýCypripedium calceolus
kunka žltobrucháBombina variegata
medveď hnedýUrsus arctos
Mlynárik východnýLeptidea morsei
netopier obyčajnýMyotis myotis
Netopier veľkouchýMyotis bechsteinii
Netopier veľký alebo netopier blythovMyotis myotis
podkovár malýRhinolophus hipposideros
poniklec slovenskýPulsatilla slavica
rys ostrovidLynx lynx
uchaňa čiernaBarbastella barbastellus
Vlk dravýCanis lupus


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2020 Štátna ochrana prírody SR