Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Biskupické luhy
Kód územia:SKUEV0295
Kraj:Bratislavský kraj
Rozloha:916,340 ha
Správca územia:Správa CHKO Dunajské luhy
Katastrálne územia :Kalinkovo, Nové Košariská, Podunajské Biskupice, Rovinka, Ružinov
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy
40A0 Xerotermné kroviny
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Microtus oeconomus mehelyi
Bobor vodnýCastor fiber
fúzač veľkýCerambyx cerdo
hrebenačka vysokáGymnocephalus baloni
Hubár jednorohýBolbelasmus unicornis
jazýčkovec jadranskýHimantoglossum adriaticum
kunka červenobrucháBombina bombina
Roháč obyčajnýLucanus cervus


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2020 Štátna ochrana prírody SR