Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Bagovský vrch
Kód územia:SKUEV0294
Kraj:Nitriansky kraj
Rozloha:222,653 ha
Správca územia:Správa CHKO Dunajské luhy
Katastrálne územia :Veľké Lovce
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
40A0 Xerotermné kroviny
91M0 Panónsko-balkánske cerové lesy
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesyNavrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR