Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Kysucké Beskydy
Kód územia:SKUEV0288
Kraj:Žilinský kraj
Rozloha:7000,940 ha
Správca územia:Správa CHKO Kysuce
Katastrálne územia :Harvelka, Horná Tižina, Klubina, Lutiše, Nová Bystrica, Oravská Lesná, Oščadnica, Radôstka, Riečnica, Stará Bystrica, Terchová, Zázrivá, Zborov nad Bystricou
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
9140 Javorovo-bukové horské lesy
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
9110 Kyslomilné bukové lesy
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
6520 Horské kosné lúky
7220 Penovcové prameniská


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
bystruška potočnáCarabus variolosus
Hlaváč bieloplutvýCottus gobio
kunka žltobrucháBombina variegata
kyjanôčka zelenáBuxbaumia viridis
medveď hnedýUrsus arctos
mlok karpatskýTriturus montandoni
Modráčik bahniskovýPhengaris nausithous
netopier obyčajnýMyotis myotis
Netopier veľký alebo netopier blythovMyotis myotis
plocháč červenýCucujus cinnaberinus
rys ostrovidLynx lynx
Vlk dravýCanis lupus
vrchovka alpínskaTozzia carpathica
vrchovka alpínska praváTozzia carpathica
Vydra riečna Lutra lutra
zvonček hrubokoreňovýCampanula serrata


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2020 Štátna ochrana prírody SR