Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Galmus
Kód územia:SKUEV0287
Kraj:Košický kraj
Rozloha:3200,110 ha
Správca územia:Správa NP Slovenský raj
Katastrálne územia :Chrasť nad Hornádom, Kolinovce, Krompachy, Nižné Slovinky, Olcnava, Poráč, Spišské Vlachy, Vítkovce, Vyšné Slovinky
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
7220 Penovcové prameniská
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
9150 Vápnomilné bukové lesy
9110 Kyslomilné bukové lesy
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Adenophora lilifolia
črievičník papučkovýCypripedium calceolus
fúzač veľkýCerambyx cerdo
kunka žltobrucháBombina variegata
medveď hnedýUrsus arctos
mlok karpatskýTriturus montandoni
netopier obyčajnýMyotis myotis
Netopier veľký alebo netopier blythovMyotis myotis
podkovár malýRhinolophus hipposideros
podkovár veľkýRhinolophus ferrumequinum
poniklec prostrednýPulsatilla subslavica
poniklec slovenskýPulsatilla slavica
rys ostrovidLynx lynx
Vlk dravýCanis lupus
Vydra riečna Lutra lutra


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2020 Štátna ochrana prírody SR