Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Alúvium Muráňa
Kód územia:SKUEV0285
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:224,510 ha
Správca územia:Správa NP Muránska planina
Katastrálne územia :Bretka, Hucín, Jelšava, Jelšavská Teplica, Licince, Lubeník, Meliata, Mokrá Lúka, Muráň, Muránska Dlhá Lúka, Muránska Lehota, Muránska Zdychava, Revúca, Revúcka Lehota, Revúčka, Šivetice
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004


Fotografie územia

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
9110 Kyslomilné bukové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Hlaváč bieloplutvýCottus gobio
kunka žltobrucháBombina variegata
Mihuľa karpatskáEudontomyzon danfordi
mlok karpatskýTriturus montandoni
Mlynárik východnýLeptidea morsei
Modráčik krvavcovýPhengaris teleius
Mrena karpatskáBarbus meridionalis
Netopier brvitýMyotis emarginatus
netopier obyčajnýMyotis myotis
netopier pobrežnýMyotis dasycneme
Netopier veľký alebo netopier blythovMyotis myotis
PásikavecCordulegaster heros
Pásikavec veľkýCordulegaster heros
podkovár južnýRhinolophus euryale
podkovár malýRhinolophus hipposideros
podkovár veľkýRhinolophus ferrumequinum
uchaňa čiernaBarbastella barbastellus
Vydra riečna Lutra lutra


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2020 Štátna ochrana prírody SR