Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Teplické stráne
Kód územia:SKUEV0284
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:352,180 ha
Správca územia:Správa NP Slovenský kras
Katastrálne územia :Gemerský Milhosť, Jelšava, Jelšavská Teplica, Mikolčany
Vyhlasovací predpiss:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004


Fotografie územia

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
40A0 Xerotermné kroviny
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
kunka žltobrucháBombina variegata
Netopier brvitýMyotis emarginatus
netopier obyčajnýMyotis myotis
netopier pobrežnýMyotis dasycneme
netopier sťahovavýMiniopterus schreibersii
Netopier veľký alebo netopier blythovMyotis myotis
podkovár južnýRhinolophus euryale
podkovár malýRhinolophus hipposideros
podkovár veľkýRhinolophus ferrumequinum
poniklec veľkokvetýPulsatilla grandis
Roháč obyčajnýLucanus cervus
sadlerianka panónskaSadleriana pannonica
uchaňa čiernaBarbastella barbastellus
Včelník rakúskyDracocephalum austriacum


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2020 Štátna ochrana prírody SR