Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Šúr
Kód územia:SKUEV0279
Kraj:Bratislavský kraj
Rozloha:431,700 ha
Správca územia:Správa CHKO Malé Karpaty
Katastrálne územia :Chorvátsky Grob, Svätý Jur
Vyhlasovací predpiss:Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 1/2009 z 25. mája 2009, ktorou sa vyhlasuje prírodná rezervácia Šúr a jej ochranné pásmo

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek
6410 Bezkolencové lúky
1340 Vnútrozemské slaniská a slané lúky


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Microtus oeconomus mehelyi
Bobor vodnýCastor fiber
Drevník ryhovanýRhysodes sulcatus
fúzač veľkýCerambyx cerdo
Kováčik fialovýLimoniscus violaceus
kunka červenobrucháBombina bombina
mlok dunajskýTriturus dobrogicus
ohniváčik veľkýLycaena dispar
pichliač úzkolistýCirsium brachycephalum
Roháč obyčajnýLucanus cervus


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2020 Štátna ochrana prírody SR