Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Baské
Kód územia:SKUEV0274
Kraj:Trenčiansky kraj
Rozloha:4032,550 ha
Správca územia:Správa CHKO Ponitrie
Katastrálne územia :Čierna Lehota, Dolná Poruba, Krásna Ves, Omšenie, Slatina nad Bebravou, Slatinka nad Bebravou, Šípkov, Valaská Belá
Vyhlasovací predpiss:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
5130 Porasty borievky obyčajnej
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
91M0 Panónsko-balkánske cerové lesy
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
7220 Penovcové prameniská
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy
9150 Vápnomilné bukové lesy
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
fuzáč alpskýRosalia alpina
kunka žltobrucháBombina variegata
medveď hnedýUrsus arctos
netopier obyčajnýMyotis myotis
Netopier veľkouchýMyotis bechsteinii
Netopier veľký alebo netopier blythovMyotis myotis
Pimprlík bruškatýVertigo moulinsiana
podkovár malýRhinolophus hipposideros
podkovár veľkýRhinolophus ferrumequinum
poniklec prostrednýPulsatilla subslavica
Rak riavovýAustropotamobius torrentium
Roháč obyčajnýLucanus cervus
rys ostrovidLynx lynx
Spriadač kostihojovýCallimorpha quadripunctaria
uchaňa čiernaBarbastella barbastellus


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2020 Štátna ochrana prírody SR