Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Suť
Kód územia:SKUEV0265
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:9041,332 ha
Správca územia:Správa CHKO Štiavnické vrchy
Katastrálne územia :Banky, Banská Belá, Banská Hodruša, Banská Štiavnica, Hliník nad Hronom, Horné Opatovce, Hronská Breznica, Jalná, Kozelník, Ladomer, Lehôtka pod Brehmi, Močiar, Repište, Sklené Teplice, Šášovské Podhradie, Teplá, Vieska, Vyhne, Žakýl
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
9150 Vápnomilné bukové lesy
9110 Kyslomilné bukové lesy
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
8230 Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
fuzáč alpskýRosalia alpina
fúzač veľkýCerambyx cerdo
Hlaváč bieloplutvýCottus gobio
Kováčik fialovýLimoniscus violaceus
kunka žltobrucháBombina variegata
Lopatka dúhováRhodeus sericeus amarus
medveď hnedýUrsus arctos
modráčik krvavcovýMaculinea teleius
Netopier brvitýMyotis emarginatus
netopier obyčajnýMyotis myotis
Netopier ostrouchýMyotis blythii
Netopier veľkouchýMyotis bechsteinii
Netopier veľký alebo netopier blythovMyotis blythii
Netopier veľký alebo netopier blythovMyotis myotis
podkovár malýRhinolophus hipposideros
podkovár veľkýRhinolophus ferrumequinum
Roháč obyčajnýLucanus cervus
rys ostrovidLynx lynx
Šidielko ozdobnéCoenagrion ornatum
Spriadač kostihojovýCallimorpha quadripunctaria
syseľ pasienkovýSpermophilus citellus
uchaňa čiernaBarbastella barbastellus
Vydra riečna Lutra lutra


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR