Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Orava
Kód územia:SKUEV0243
Kraj:Žilinský kraj
Rozloha:417,719 ha
Správca územia:Správa CHKO Horná Orava
Katastrálne územia :Bziny, Dlhá nad Oravou, Dolná Lehota, Dolný Kubín, Horná Lehota, Istebné, Kňažia, Kraľovany, Krásna Hôrka, Krivá, Malý Bysterec, Medvedie pri Tvrdošíne, Medzibrodie nad Oravou, Mokraď, Nižná, Oravský Podzámok, Párnica, Podbiel, Poruba-Geceľ, Sedliacka Dubová, Stankovany, Tvrdošín, Veličná, Veľký Bysterec, Zábrež, Záskalie, Žaškov
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
9110 Kyslomilné bukové lesy
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
3260 Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Bombina variegata
Cottus gobio
Hucho hucho
Lutra lutra
Myotis myotis
Rhinolophus hipposideros
Romanogobio uranoscopus
Triturus montandoni
Unio crassus
Zingel streber


Ciele ochrany pre jednotlivé predmety ochrany územia

dokument [docx]


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR