Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Kľak
Kód územia:SKUEV0240
Kraj:Žilinský kraj
Rozloha:83,370 ha
Správca územia:Správa NP Malá Fatra
Katastrálne územia :Fačkov, Vrícko
Vyhlasovací predpiss:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
6170 Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty
9140 Javorovo-bukové horské lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
9150 Vápnomilné bukové lesy
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
4080 Spoločenstvá subalpínskych krovín


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
fuzáč alpskýRosalia alpina
medveď hnedýUrsus arctos
rys ostrovidLynx lynx
Vlk dravýCanis lupus
zvonček hrubokoreňovýCampanula serrata


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2020 Štátna ochrana prírody SR