Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Ulička
Kód územia:SKUEV0234
Kraj:Prešovský kraj
Rozloha:102,890 ha
Správca územia:Správa NP Poloniny
Katastrálne územia :Kolbasov, Nová Sedlica, Topoľa, Ulič, Uličské Krivé, Zboj
Vyhlasovací predpiss:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
3240 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnos
3220 Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bobor vodnýCastor fiber
fuzáč alpskýRosalia alpina
Hlaváč bieloplutvýCottus gobio
Hrúz fúzatýGobio uranoscopus
Hrúz KesslerovGobio kessleri
Hrúz VladykovGobio albipinnatus
Hrúz vladykov(bieloplutvý)Gobio albipinnatus
kunka žltobrucháBombina variegata
Lopatka dúhováRhodeus sericeus amarus
Mlok hrebenatýTriturus cristatus
mlok karpatskýTriturus montandoni
Netopier brvitýMyotis emarginatus
netopier obyčajnýMyotis myotis
Netopier veľký alebo netopier blythovMyotis myotis
Pĺž podunajskýCobitis taenia
podkovár malýRhinolophus hipposideros
uchaňa čiernaBarbastella barbastellus
Vydra riečna Lutra lutra


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2020 Štátna ochrana prírody SR