Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Bukovské vrchy
Kód územia:SKUEV0229
Kraj:Prešovský kraj
Rozloha:29230,780 ha
Správca územia:Správa NP Poloniny
Katastrálne územia :Dara, Hostovice, Jalová, Kalná Roztoka, Klenová, Kolbasov, Nová Sedlica, Osadné, Ostrožnica, Parihuzovce, Pčoliné, Príslop, Runina, Ruská Volová, Ruské, Ruský Potok, Smolník nad Cirochou, Stakčín, Stakčínska Roztoka, Starina nad Cirochou, Topoľa, Ulič, Uličské Krivé, Veľká Poľana, Zboj, Zvala
Vyhlasovací predpiss:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
6520 Horské kosné lúky
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
6410 Bezkolencové lúky
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
9140 Javorovo-bukové horské lesy
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
3220 Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov
9110 Kyslomilné bukové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
bahnička kranskáEleocharis carniolica
Bobor vodnýCastor fiber
bystruška potočnáCarabus variolosus
bystruška ZawadskéhoCarabus zawadzkii
Drevník ryhovanýRhysodes sulcatus
dvojhrot zelenýDicranum viride
fuzáč alpskýRosalia alpina
Hrúz fúzatýGobio uranoscopus
kobylka ŠtysovaIsophya stysi
korýtko riečneUnio crassus
kunka žltobrucháBombina variegata
kyjanôčka zelenáBuxbaumia viridis
medveď hnedýUrsus arctos
Mlok hrebenatýTriturus cristatus
mlok karpatskýTriturus montandoni
Netopier brvitýMyotis emarginatus
netopier obyčajnýMyotis myotis
Netopier veľký alebo netopier blythovMyotis myotis
plocháč červenýCucujus cinnaberinus
podkovár malýRhinolophus hipposideros
Roháč obyčajnýLucanus cervus
rys ostrovidLynx lynx
Spriadač kostihojovýCallimorpha quadripunctaria
uchaňa čiernaBarbastella barbastellus
Vlk dravýCanis lupus
vrchovka alpínskaTozzia carpathica
vrchovka alpínska praváTozzia carpathica
Vydra riečna Lutra lutra
Zubor hrivnatýBison bonasus
zvonček hrubokoreňovýCampanula serrata


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2020 Štátna ochrana prírody SR