Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Stinská
Kód územia:SKUEV0210
Kraj:Prešovský kraj
Rozloha:1526,550 ha
Správca územia:Správa NP Poloniny
Katastrálne územia :Nová Sedlica, Ulič, Uličské Krivé, Zboj
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
9140 Javorovo-bukové horské lesy
6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
9110 Kyslomilné bukové lesy
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
fuzáč alpskýRosalia alpina
kobylka sedmohradskáPholidoptera transsylvanica
kunka žltobrucháBombina variegata
medveď hnedýUrsus arctos
Mlok hrebenatýTriturus cristatus
mlok karpatskýTriturus montandoni
Netopier brvitýMyotis emarginatus
netopier obyčajnýMyotis myotis
Netopier ostrouchýMyotis blythii
netopier pobrežnýMyotis dasycneme
Netopier veľkouchýMyotis bechsteinii
Netopier veľký alebo netopier blythovMyotis blythii
Netopier veľký alebo netopier blythovMyotis myotis
podkovár malýRhinolophus hipposideros
rys ostrovidLynx lynx
Spriadač kostihojovýCallimorpha quadripunctaria
uchaňa čiernaBarbastella barbastellus
Vlk dravýCanis lupus


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2020 Štátna ochrana prírody SR