Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Morské oko
Kód územia:SKUEV0209
Kraj:Košický kraj
Rozloha:16007,497 ha
Správca územia:Správa CHKO Vihorlat
Katastrálne územia :Beňatina, Hlivištia, Hrabová Roztoka, Husák, Choňkovce, Inovce, Kolonica, Koňuš, Koromľa, Ladomirov, Petrovce, Podhoroď, Poruba pod Vihorlatom, Porúbka, Priekopa, Remetské Hámre, Ruská Bystrá, Snina, Stakčín, Strihovce, Valaškovce-Sever, Vyšná Rybnica, Zemplínske Hámre
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
9140 Javorovo-bukové horské lesy
8220 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
9110 Kyslomilné bukové lesy
8150 Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
3130 Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea
8230 Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Barbastella barbastellus
Barbus meridionalis
Bombina variegata
Callimorpha quadripunctaria
Canis lupus
Carabus variolosus
Carabus zawadzkii
Cerambyx cerdo
Cucujus cinnaberinus
Limoniscus violaceus
Lucanus cervus
Lutra lutra
Lycaena dispar
Lynx lynx
Myotis bechsteinii
Myotis blythii
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Odontopodisma rubripes
Phengaris teleius
Pholidoptera transsylvanica
Rhinolophus hipposideros
Rosalia alpina
Triturus cristatusNavrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR