Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Salatín
Kód územia:SKUEV0197
Kraj:Žilinský kraj
Rozloha:3345,000 ha
Správca územia:Správa NAPANT
Katastrálne územia :Liptovská Lúžna, Liptovská Štiavnica, Partizánska Ľupča, Ružomberok
Vyhlasovací predpiss:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
8160 Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa
9410 Horské smrekové lesy
9180 Lipovo-javorové sutinové lesy
9150 Vápnomilné bukové lesy
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
6170 Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
4070 Kosodrevina
9140 Javorovo-bukové horské lesy
8210 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou
91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy
8310 Nesprístupnené jaskynné útvary
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Rupicapra rupicapra tatrica
Boros schneiderovBoros schneideri
fuzáč alpskýRosalia alpina
grimaldia trojtyčinkováMannia triandra
klinček lesklýDianthus nitidus
klincek lesklý pravýDianthus nitidus
kunka žltobrucháBombina variegata
medveď hnedýUrsus arctos
netopier obyčajnýMyotis myotis
netopier pobrežnýMyotis dasycneme
Netopier veľkouchýMyotis bechsteinii
Netopier veľký alebo netopier blythovMyotis myotis
podkovár malýRhinolophus hipposideros
poniklec slovenskýPulsatilla slavica
rys ostrovidLynx lynx
uchaňa čiernaBarbastella barbastellus
Vlk dravýCanis lupus
zvonček hrubokoreňovýCampanula serrata


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2020 Štátna ochrana prírody SR