Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Rašeliniská Bielej Oravy
Kód územia:SKUEV0191
Kraj:Žilinský kraj
Rozloha:39,168 ha
Správca územia:Správa CHKO Horná Orava
Katastrálne územia :Beňadovo, Breza, Klin, Mútne, Slanica
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
3160 Prirodzené dystrofné stojaté vody
7110 Aktívne vrchoviská
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
7120 Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
mlok karpatskýTriturus montandoni
Pimprlík močiarnyVertigo geyeri
vážka jednoškvrnnáLeucorrhinia pectoralis


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR