Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Červený rybník
Kód územia:SKUEV0179
Kraj:Trnavský kraj
Rozloha:234,700 ha
Správca územia:Správa CHKO Záhorie
Katastrálne územia :Borský Svätý Jur, Lakšárska Nová Ves
Vyhlasovací predpiss:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
3260 Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
9190 Vlhké acidofilné brezové dúbravy
3160 Prirodzené dystrofné stojaté vody
6410 Bezkolencové lúky
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
91D0 Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
91T0 Lišajníkové borovicové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bobor vodnýCastor fiber
fúzač veľkýCerambyx cerdo
kunka červenobrucháBombina bombina
netopier obyčajnýMyotis myotis
Netopier veľký alebo netopier blythovMyotis myotis
PásikavecCordulegaster heros
Pásikavec veľkýCordulegaster heros
plocháč červenýCucujus cinnaberinus
Roháč obyčajnýLucanus cervus
vážka jednoškvrnnáLeucorrhinia pectoralis


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2020 Štátna ochrana prírody SR