Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Kotlina
Kód územia:SKUEV0173
Kraj:Bratislavský kraj
Rozloha:398,720 ha
Správca územia:Správa CHKO Záhorie
Katastrálne územia :Cerová-Lieskové, Hlboké, Šranek
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
4030 Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách
9190 Vlhké acidofilné brezové dúbravy
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek
3160 Prirodzené dystrofné stojaté vody
2340 Vnútrozemské panónske pieskové duny
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
3270 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bobor vodnýCastor fiber
Drevník ryhovanýRhysodes sulcatus
fúzač veľkýCerambyx cerdo
PásikavecCordulegaster heros
Pásikavec veľkýCordulegaster heros
pižmovec hnedýOsmoderma eremita
plocháč červenýCucujus cinnaberinus
Roháč obyčajnýLucanus cervus
vážka jednoškvrnnáLeucorrhinia pectoralis


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR