Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Rudava
Kód územia:SKUEV0163
Kraj:Bratislavský kraj
Rozloha:1958,840 ha
Správca územia:Správa CHKO Záhorie
Katastrálne územia :Cerová-Lieskové, Nivky, Obora, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Plavecký Peter, Prievaly, Sološnica, Studienka, Šranek, Záhorie
Vyhlasovací predpiss:Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 5/2010 z 28. decembra 2010, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Rudava

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
4030 Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách
3140 Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
6410 Bezkolencové lúky
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
3260 Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion
3270 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.
2340 Vnútrozemské panónske pieskové duny
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
9190 Vlhké acidofilné brezové dúbravy
3160 Prirodzené dystrofné stojaté vody
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Eudontomyzon spp.
Bobor vodnýCastor fiber
Boleň dravýAspius aspius
čík európskyMisgurnus fossilis
Drevník ryhovanýRhysodes sulcatus
fúzač veľkýCerambyx cerdo
hľuzovec LoeselovLiparis loeselii
Hrúz VladykovGobio albipinnatus
Hrúz vladykov(bieloplutvý)Gobio albipinnatus
klinovka hadiaOphiogomphus cecilia
korytnačka močiarnaEmys orbicularis
Lopatka dúhováRhodeus sericeus amarus
modráčik bahniskovýMaculinea nausithous
modráčik krvavcovýMaculinea teleius
netopier obyčajnýMyotis myotis
Netopier veľký alebo netopier blythovMyotis myotis
ohniváčik veľkýLycaena dispar
PásikavecCordulegaster heros
Pásikavec veľkýCordulegaster heros
pižmovec hnedýOsmoderma eremita
plocháč červenýCucujus cinnaberinus
podkovár malýRhinolophus hipposideros
priadkovec trnkovýEriogaster catax
Roháč obyčajnýLucanus cervus
Šidielko ozdobnéCoenagrion ornatum
Spriadač kostihojovýCallimorpha quadripunctaria
uchaňa čiernaBarbastella barbastellus
vážka jednoškvrnnáLeucorrhinia pectoralis
Vydra riečna Lutra lutra


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2020 Štátna ochrana prírody SR