Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Grgás
Kód územia:SKUEV0162
Kraj:Trnavský kraj
Rozloha:47,060 ha
Správca územia:Správa CHKO Záhorie
Katastrálne územia :Lakšárska Nová Ves
Vyhlasovací predpiss:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek
3260 Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion
9190 Vlhké acidofilné brezové dúbravy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
kunka červenobrucháBombina bombina
PásikavecCordulegaster heros
Pásikavec veľkýCordulegaster heros
plocháč červenýCucujus cinnaberinus


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2020 Štátna ochrana prírody SR