Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Modrý vrch
Kód územia:SKUEV0158
Kraj:Nitriansky kraj
Rozloha:147,651 ha
Správca územia:Správa CHKO Dunajské luhy
Katastrálne územia :Kamenný Most, Nána
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91M0 Panónsko-balkánske cerové lesy
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
6250 Panónske travinnobylinné porasty na spraši
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy
40A0 Xerotermné kroviny
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Crambe tataria
Himantoglossum caprinum
Pulsatilla grandisNavrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR