Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Konopiská
Kód územia:SKUEV0156
Kraj:Trnavský kraj
Rozloha:7,750 ha
Správca územia:Správa CHKO Dunajské luhy
Katastrálne územia :Amadeho Kračany, Nekyje na Ostrove
Vyhlasovací predpis:Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Trnave č. 2/2009 z 24. apríla 2009, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Konopiská

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
3140 Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
blatniak tmavýUmbra krameri
čík európskyMisgurnus fossilis
Lopatka dúhováRhodeus sericeus amarus


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2020 Štátna ochrana prírody SR