Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Biely Váh
Kód územia:SKUEV0143
Kraj:Žilinský kraj
Rozloha:36,210 ha
Správca územia:Správa TANAP
Katastrálne územia :Hybe, Važec, Východná
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
3220 Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Eudontomyzon spp.
netopier obyčajnýMyotis myotis
Netopier veľký alebo netopier blythovMyotis myotis
Pimprlík močiarnyVertigo geyeri
Pimprlík mokraďovýVertigo angustior
podkovár malýRhinolophus hipposideros
Vydra riečna Lutra lutra


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR