Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Záhrada
Kód územia:SKUEV0137
Kraj:Nitriansky kraj
Rozloha:20,238 ha
Správca územia:Správa CHKO Ponitrie
Katastrálne územia :Závada
Vyhlasovací predpis:Vyhláška Krajského úradu životného prostredia Nitra č. 2/2010 z 3. marca 2010, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Záhrada

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
5130 Porasty borievky obyčajnej
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty
6190 Dealpínske travinnobylinné porastyNavrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR