Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Dolné lazy
Kód územia:SKUEV0136
Kraj:Nitriansky kraj
Rozloha:6,490 ha
Správca územia:Správa CHKO Ponitrie
Katastrálne územia :Závada
Vyhlasovací predpiss:Vyhláška Krajského úradu životného prostredia Nitra č. 3/2010 z 3. marca 2010, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Dolné lazy

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)
5130 Porasty borievky obyčajnej
6190 Dealpínske travinnobylinné porasty


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2020 Štátna ochrana prírody SR