Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Kulháň
Kód územia:SKUEV0134
Kraj:Nitriansky kraj
Rozloha:129,159 ha
Správca územia:Správa CHKO Ponitrie
Katastrálne územia :Nemečky, Prašice, Zlatníky
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy
9190 Vlhké acidofilné brezové dúbravy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bombina bombina
Cerambyx cerdo
Cordulegaster heros
Cucujus cinnaberinus
Lucanus cervus
Rosalia alpinaNavrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR